Natur


UPPDATERAD:

Länkar kontrollerade:

Fladdermöss Sandödla Holkar Andra bon Fridlysta växter

Länkar finns här:

Svenska FladdermössSandödla och andra reptiler

Alla groddjur och ormar, ödlor  i Sverige, har drabbats väldigt hårt av den hänsynslösa utdikningen av skogs- och åkermark. Man torrlägger i kommuner, intill sina privata hem, vid vägbyggen osv. allt bara för att man tänker otroligt kortsiktigt och väldigt egoistiskt. Ska vi ha kvar en balans i naturen så måste vi kunna ha naturliga våtmarker som är naturliga, och inte står under någon styrd reglering bara för att det ska passa olika intressegrupper.
Detta gäller ju även för infrastruktur och bebyggelse som kostar stora belopp för samhället p.g.a. att man inte tänker till före och långsiktigt vid bygglov och vid översikt av att exploatera nya områden inom kommuner mm. I Örebro där jag bor har räddningsverket klassat ett område som översvämmningsområde, men kommunen och det kommunala fastighetsbolaget vill bygga attraktiva fastigheter där. I mitt huvud går det inte ihop, men visst det är ju alldeles vid svartån och drar väl in bra hyra.

ORMAR

I Sverige har vi tre olika arter av ormar, Hasselsnok, Huggorm och vattensnok (vanlig snok). Av dessa är två arter listade som hänsynskrävande, Hasselsnoken och Vattensnoken. Sedan finns det vissa avvikande underarter till dessa, men de räknas in som samma art.

Hasselsnoken-Coronella austriaca, även kallad Slätsnok, vilket den gör på grund av att den har helt släta fjäll till motsats mot våra andra ormar. Den har en karakteristisk teckning, som tyvärr förväxlas med Huggormens, vilket oftast leder till att den blir ihjälslagen. (Finns ingen anledning att slå ihjäl Huggormar heller!) Detta kan även bero på att den har ett aggressivt beteende och försöker att bitas då man närmar sig den

Huggormen-Vipera berus

Vattensnoken-Natrix natrix, har en underart-Natrix natrix gotlandica, som är den mest morfologiskt avvikande underarten av snok i Europa. Den är den minsta formen av Vatten snok och har stora likheter med en del bestånd på öar i Medelhavet. Upp till 40% av snokarna på Gotland är svarta(melanistiska), de skiljer sig även genom avvikande fjäll och plåtkaraktärer samt levnadsvanor. Vanligaste bytesdjuren är vanlig padda, mindre vattensalamnder samt fisk, som den fångar både i sötvatten samt i Östersjön. Den är kraftigt drabbad av ovanstående och den bästa förekomsten finns nu på Fårö.

SALAMANDRAR

Mindre vattensalamander-Triturus vulgaris

Större vattensalamander-Triturus cristatus

ÖDLOR

Kopparödla-Angius fragilis

Sandödla-Lacerta agilis

Skogsödla-Lacerta vivipara


Holkar

Med oregelbundna mått är det bredden x höjden.

Invändigt djup är från botten på holken till ingångshålet.

Alla mått är minimimått, ingångshålets diameter styr art av fågel som flyttar in.
 

Vanliga Holkar
Art Höjd Inv. djup Öppning Bottens inre kantmått
Mesar 30-35 20-25 2,8-3,5* 12-16
Gråsparv 25 20 3,5 15
Göktyta 30 20-25 3,2-3,5 17
Kaja 50-55 35-40 10 20-25
Nötväcka 35 22 5 14
Pilfink 25 19 3,5 14
Rödhake 15 7 6x8 10
Rödstjärt 20 10 5 15
Skogsduva 50-55 35-40 10 20-25
Stare 40-45 25-35 5 15-17

*2,8-3,0 cm passar för de mindre mesarna som entita och blåmes.

*3,0-3,5 cm passar för talgoxe och svartvit flugsnappare.

Uggleholkar
Art Höjd Inv. djup Öppning Bottens inre kantmått
Sparvuggla 60 40 6 16
Slaguggla 60-70 40 30x30 30-40
Hökuggla 60 40 12 25
Kattuggla 70-75 45-50 12 35
Pärluggla 50-60 35 9x11 25


Andra bon


Fridlysta växter


Fridlysningen av växter i Sverige är uppdelad i olika kategorier. Det finns dels en fridlysning länsvis, eller inom del av län som varje länstyrelse ska ha kännedom om, men det är inte säkert, det vet jag genom den "såkallade" miljöenheten på länstyrelsen i Örebro län. Chefen där (inga namn nämnda)var inte medveten om fridlysningar i länet. Han hade svårt att se att en sådan fridlysning kunde gälla. Jag trodde att man hade ett kall och var insatt i sina uppgifter när man är chef för en sådan enhet. Det är inte undra på att miljövård och insatser för naturen är ett spel för gallerierna.

Kategorier för fridlysning i landet: Hela landet, länsvis, samt del härav (alltså inom visst område tex. en kommun, en länsdel, socken mm.)

Här följer de fridlysningar i Sverige som gäller, mig vetandes i skrivande stund. Jag lägger även till ett F:, för förekomsten, var man kan hitta respektive art. Ett B: , för blommningstiden som gäller generellt, alltså lite tidigare i södra landet, respektive senare i norra.

Samtliga Sveriges 42 arter av orkidéer är fridlysta i hela landet.

Adam o Eva
Dactylorhiza sambucina F: Hällmarker och magra steniga ängsmarker B: Maj - juni
Alpnycklar
Orchis spitzelii Finns i Norden endast på Gotland. F: Torr kalkrik tallskog eller ängsmark.B: Maj - juni
Blodnycklar
Dactylorhiza incarnataF: B:
Brudsporre
Gymnadenia conopsea Kallas även brudgran, har en stark nejlikartad doft F: Kalkrika ängs- och slåttermarker. B: Midsommartid
Brunkulla
Nigritella nigra Även kallad brunyxet och är Jämtlands landskapsblomma. Blommorna doftar fint av kakao eller vanilj. F: Frisk kalkrik ängsmark. B: Juni - Juli.
Dvärgyxne
Charmorchis alpina Den minsta av orkidéarterna i Norden. Självpollinering anses som vanlig, men besöks av insekter frekvent. F: Öppen kalkrik fjällhed ovan trädgränsen. B: Under Juli.
Flugblomster
Ohprys Insectifera Nordens enda art av släktet Ohprys. Huvudsakliga utbredningen för släktet är länderna kring Medelhavet. Avger doftämnen som lockar till sig hannar av gaddsteklar som utför pollineringen. F: Kalkrik, fuktig ängsmark. B: Under Juni
Grönkulla
Coeloglossum viride Besöks regelbundet av pollinerande insekter. Har en svag doft. F: Fuktig skogsmark, även på hed - och ängsmark i fjälltrakter. B: Juni - Juli.
Grönvit nattviol
Platanthera clorantha Den grönvita nattviolen har till skillnad mot nattviolen en svag doft. Arterna är tämligen lika i det mesta , men den grönvita nv. har vinkelställda knapprum, samt den påtagliga skillnaden i doft. F: Något fuktig ängsmark. B: Runt midsommar.
Guckusko
Cypripedium calceolus Även kallad Venussko. Störst bland Nordens orkideér. F: Fuktiga kalkrika skogar och lundar B: Juni månad.
Gulyxne
Liparis loeselii Även kallad myggnycklar. Besöks av insekter men fortplantning anses i huvudsak ske genom självbefruktning. Har ingen påtaglig doft. F: Kalkrika blöta kärr och källmyrar. B: I slutet av Juni
Göknycklar
Orchis morio Kallas även narrnycklar. Har en svag väldoft. F: Strandnära ängar och betesmarker. B: Tidigt i maj.
Honungsblomster
F: B:
Johannesnycklar
Orchis militaris Äggformiga rotknölar, svag men angenäm doft, besöks av humlor och bin. F: Kalkrika ängar och hagar, samt kultumarker. B: Juni
Jungfru Marie nycklar
F: B:
Kal knipprot
F: B:
Knärot
Goodyera repens Skogsbunden med krypande jordstam. Besöks regelbundet av humlor. Har en svag doft som erinrar om Linnea. F: Gammal mossig barrskog, helst tallskog. B: Juli - Augusti.
Korallrot
Corallorhiza trifida Har en svag söt doft. Saprofyt, innehåller en ringa mängd klorofyll, och måste ta hjälp av en svamp vid näringsupptaget. F: Lite varstans - sällan ymnigt - i fuktig skogs - myrmark. Speciellt i fjällområden. B: Juni månad.
Krutbrännare
Orchis ustulataF: B:
Kärrknipprot
F: B:
Kärrnycklar
Orchis laxifloraF: B:
Lappyxne, Lappfela
F: B:
Luktsporre
F: B:
Majnycklar
Dactylorhiza majalisF: B:
Myggblomster
F: B:
Nattviol
Platanthera bifoliaF: B:
Norna
Calypso bulbosa Doftar svagt vanilj. Pollineras av vårtidiga humlor F: Gammal mossig, mullrik granskog B: Början av Juni.
Nästrot
Neottia nidus - avis Saprofyt och saknar nästan helt klorofyll. Lever i symbios med svamppartner. Har en god mykorrhizaaktivitet. Gynnas av kalk. Svag doft som påminner om spunnet socker. F: Mullrika löv och barrskogar. B: Juni.
Purpurknipprot
F: B:
Rödsyssla
Cephalanthera rubraF: B:
Salepsrot
Anacamptis pyramidalisF: B:
Sankt Pers nycklar
Orchis masculaF: B:
Skogsfru
Epipogium aphyllumF: B:
Skogsknipprot
Epipactis helleborineF: B:
Skogsnycklar
F: B:
Spindelblomster
Listera cordata Har en svag, men dock tydlig lukt av rå fisk, besöks av flugor och steklar. F: Fuktig, mossig barrskog B: Juni - Juli
Stornycklar
Orchis purpureaF: B:
Sumpnycklar
Dactylorhiza traunsteineriF: B:
Svärdsyssla
Cephalanthera longifoliaF: B:
Tvåblad
Listera ovataF: B:
Vityxne
Leuorchis albidaF: B:
Ängsnycklar
Dactylorhiza incarnataF: B:
LÄNKAR:
Myndigheter / Museér
Var kan jag vända mig ?
Intresseföreningar
Blandade art/fakta - sidor
Övrigt

TILL TOPPEN


Till Huvudsidan